Tammy Faye Starlite

Tammy Faye Starlite, NYC - 2003