Sly Stone | Bob Gruen
 
June 3, 2014 bobgruen

Sly Stone

, , ,